45. ročník Josefovské vycházky

Trasy:

Pěší 13,5 km (↑251m ↓141m https://mapy.cz/s/menatopela):

Od startu na náměstí po cyklotrase č. 3059 do Zámecké ulice, kde se napojíme na žlutou TZ, po které pokračujeme přes rozcestí u zámku, okolo tenisových kurtů, přes Hág až k rozcestí Větrov – Zátiší. Dále půjdeme vlevo po vlastním značení přes Libereckou silnici, tzv. Dvořákov a dojdeme až na Dubinskou cestu, na které se dáme vlevo a pokračujeme po cyklotrase č. 3065 až na rozcestí před rybníkem Netík a zde se dáme vpravo na cyklotrasu č. 3064 a po ní dojdeme okolo penzionu Hubert až do cíle, který je v Hospodě U Cimpla ve Ferdinandově.

__________________________________________________________________

Pěší 16 km (↑479m ↓370m https://mapy.cz/s/lezefuhepo):

Od startu společně s trasou 13,5 km až k rozcestí Větrov Zátiší a dál po žluté TZ až na rozcestí Hřebenový buk, kde odbočíme vlevo a po zelené TZ přes Skalní hrad dojdeme až do Oldřichovského sedla k Hausmance U Kozy. Dále pokračujeme po modré TZ Starou poutní cestou až na rozcestí před rybníkem Netík a zde se dáme vpravo na cyklotrasu č. 3064 a po ní dojdeme okolo penzionu Hubert až do cíle, který je v Hospodě U Cimpla ve Ferdinandově.

______________________________________________________________

Cyklo 18,6 km (↑369m ↓254m https://mapy.cz/s/babekusoru)

.

Od startu na náměstí po cyklotrase č. 3016 ulicí Č.S.A., Zámeckou až k Frýdlantskému pivovaru, okolo něj přes most přes řeku Smědou jedeme směr Raspenava – a u viaduktu přes železniční trať se připojíme ke žluté TZ po které dojedeme až k rozcestí Větrov – Zátiší. Zde se dáme vlevo a dojedeme až k Liberecké silnici, po které se dáme doprava směr Oldřichov a dojedeme až do Oldřichovského sedla k Hausmance U Kozy. Zde odbočíme doleva a po cyklotrase č.3006 po Viničné cestě dojedeme až do Ferdinandova k býv. Lesní restauraci, kde odbočíme vlevo na cyklotrasu č.3064 a po ní dojedeme až do cíle, který je v Hospodě U Cimpla.

________________________________________________________________

Cyklo 25,9 km (↑397m ↓283m pro silničáře, jen po asfaltu https://mapy.cz/s/bogodosuke)

Od startu na náměstí po cyklotrase č. 3059 ulicí Č.S.A., Zámeckou ulicí okolo zemědělské školy až přijedeme k hlavní silnici – zde vpravo směr Nové Město až na křižovatku, kde pojedete mírně vlevo směr Horní Řasnice a Jindřichovice okolo bývalé Prefy až na křižovatku u větrné elektrárny – zde vpravo směr Nové Město až k benzince – zde vlevo na náměstí a dále po silnici směr Hejnice přes Ludvíkov a Lázně Libverda. V Hejnicích pojedeme ke klášteru, před kterým odbočíme vpravo směr Ferdinandov. Ve Ferdinandově u obratiště autobusů odbočíme vpravo a okolo bývalé samoobsluhy dojedeme až do cíle, který je v Hospodě U Cimpla.

Zpět buď vlakem – z cíle to je 1,5 km do Hejnic na nádraží odkud jezdí vlak každou hodinu 43 minut po celé až do 18:43 hod, anebo zpět zase po svých.

Novoroční výšlap na rozhlednu

Doporučená trasa pro pěší v délce cca 8 km

Z náměstí T. G. Masaryka po žluté turistické značce ulicí Svatopluka Čecha až na most přes řeku Smědá, kde přejdeme na modrou turistickou značku a po ní rovně kolem nejstaršího kostela ve městě z roku 1533 až do Horního Větrova. Dále vlevo do osady Hág a opět po žluté značce klesáme k mostu, kolem tenisových kurtů a parkovou cestou, k rozcestníku před frýdlantským zámkem. Pokračujeme na kopeček ke Střední zemědělská škole a Obchodní akademii a vlevo silnicí lemovanou alejí lip a kaštanů s pěkným výhledem na město, odkud zahlédneme i rozhlednu. Projdeme sídlištěm kolem základní školy T. G. Masaryka a dále kolem budovy nemocnice z roku 1902 ulicí Lužickou až na křižovatku, kde zahneme vpravo na žlutou turistickou značku, která nás provede kolem bývalého koupaliště Strmou ulicí až do cíle k Frýdlantské rozhledně.

Doporučená trasa pro cyklisty v délce cca 23 km

Náměstí T. G. Masaryka – ulicí Míru až na most přes řeku Smědá – modrou turistickou značkou do Horního Větrova – Dětřichov – Kunratice – Víska – Předlánce – Frýdlant (u hřbitova vlevo) – Frýdlantská rozhledna (cíl).

Při dobrých podmínkách je možné při cestě z Předlánců do Frýdlantu využít část cyklostezky č. 3016 přes Pousteckou oboru (značeno cyklistickými značkami s odbočkou k rozhledně).

46. ročník Václavských pochodů

TRASY:

Pěší 8 km:

Od startu na náměstí po cyklotrase č. 3059 do Zámecké ulice, kde se napojíme na žlutou TZ, po které pokračujeme přes rozcestí u zámku, okolo tenisových kurtů až hlavní silnici směr Raspenava – odsud vlevo po vlastním značení k býv. Státnímu statku, kde bude KONTROLA. Dále stále po vlastním značení ke školnímu statku, přes Supí vrch pod nímž se napojíme na cyklotrasu č. 3059 rovně až k silnici na Krásný Les. Tu přejdeme a dále po vlastním značení přes les Bažantnice, Jaklovo údolí až na rozhlednu do cíle na rozhledně.

Pěší 15 km

Od startu na náměstí po žluté TZ Mezibranskou ulicí až na most přes řeku Smědou, za křižovatkou podél hl. silnice na Liberec po modré TZ až na Větrov k autobusové zast. u hasičské zbrojnice a dále po vlastním značení až k rozcestí Větrov-Zátiší – dále po žluté TZ vlevo směr Frýdlant, až přejdeme přes viadukt přes žel. trať, tak u odbočky ke kurtům rovně po vlastním značení k býv. státnímu statku, kde bude KONTROLA. Dále spolu s tratí 8 km až do cíle na rozhledně.

Pěší 25 km

Od startu spolu s trasou 15 km až do Větrova k autobusové zast. u hasičské zbrojnice a dále po modré TZ přes Dětřichov, směr Heřmanice po té co přjdete na hlavní silnici Dětřichov – Heřmanice (kousek nad Kodešovo skálou) tuto silnici přejdete a po vlastním značení asi 1 km se opět připojíte na modrou TZ po které se dáte vlevo až k rozcestí  Kristiánov – můstek a dále pokračujete po cyklotrase č. 3039 na Albrechtice bus, kde bude KONTROLA. Dále po zelené TZ  na rozcestí pod Špičákem – dále po žluté TZ přes Špičák na rozcestí Hřebenový buk – dále po žluté TZ přes Zátiší, Hág, až přejdeme přes viadukt přes žel. trať, tak u odbočky ke kurtům rovně po vlastním značení k býv. Státnímu statku, kde bude KONTROLA. Dále stále po vlastním značení ke školnímu statku, kde se dáme vlevo po zelené TZ až k rozcestí Frýdlant-zámek, zde vpravo po zelené TZ  do Zámecké ulici a po cyklotrase č. 3016(a 3059) dojdeme až na Náměstí T.G.M. Zde se před radnicí dáme doprava po žluté TZ, která nás dovede přes Havlíčkovo nám. a Strmou ulicí až do cíle na rozhledně.

Pěší 35 km

Od startu spolu s trasou 25 km až  na rozcestí Hřebenový buk – dále po  zelené TZ do Oldřichovského sedla – dále po modré TZ kolem Kamene republiky až do Raspenavy k rozcestí U Wildnerů – dále po zelené TZ ,ze které za Raspenavou odbočíme spolu s cyklostezkou č. 3016 (šipka vlastního značení)  a po této cyklostezce dojdeme podél  řeky až k býv. státnímu statku, kde bude KONTROLA. Dále opět spolu s trasou 25 km až do cíle.

Cyklo 32 km

Od startu na náměstí po cyklotrase č. 3059 ulicí  Č.S.A., Zámeckou, okolo zemědělské školy, přes Krásný Les, Dolní Řasnici k bývalé Prefě na křižovatku na Horní Řasnici. Odsud dál rovně po silnici směr Jindřichovice až k větrné elektrárně, kde odbočíme doprava směr  Nové Město. Zde přijedeme k benzinové stanici, kde odbočíme doleva na hlavní silnici po které dojedeme až na náměstí kde bude KONTROLA.  Zde se napojíme na cyklotrasu č. 3006, po které pojedeme přes Ludvíkov do Raspenavy.Na vjezdu do Raspenavy odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 3063 a u Raspenavského mlýna se napojíme na cyklotrasu č. 3016 po níž pokračujeme tzv. zadní Raspenavou a podél řeky Smědá až k do Frýdlantu k býv. státnímu statku kde bude KONTROLA.  Odsud dále po stejné vyklotrase č. 3016 až k Frýdlantskému hřbitovu, kde je značená odbočka na Frýdlantskou rozhlednu a cíl.

Cyklo 50 km

Spolu s trasou 32 km až do Nového Města na náměstí kde bude KONTROLA. Zde doleva po silnici směr státní hranice s Polskem. Asi po 2 km cca 400 metrů za Klingerovou hrobkou odbočíme vpravo a po žluté TZ pojedeme přes Streitův obrázek až na rozcestí U Červeného buku. Dále po zelené TZ  až k Bartlově boudě. Zde vpravo po cyklostezce č. 3016 až do Hejnic, kde za klášterem odbočíme vlevo  směr  Ferdinandov. Cestou  na  Ferdinandov se za mostem přes řeku napojíme na cyklotrasu č. 3006 po které dojedeme k rozcestí u bývalé Lesní restaurace kde odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 3064 a pokračujeme okolo Hospody  U Cimpla, Penzionu Hubert až na rozcestí u řeky Smědé, kde odbočíme vpravo po cyklotrase č. 3016 a asi po 600 metrech odbočíme vlevo po vlastním značení přes most přes řeku Smědou do Lužce k odbočce na Peklo, kde se napojíme na cyklotrasu č. 3063 po níž pokračujeme přes Peklo až k Raspenavskému mlýnu odkud pokračujeme po cyklotrase č. 3016 spolu s trasou 32 km až do cíle.

Cyklo 75 km

Od startu na náměstí pojedeme ulicí Míru až k mostu přes řeku Smědou – dále po hlavní směr Liberec a cca 100m pod kruhovým objezdem odbočíme doleva a pojedeme na Větrov až na křižovatku u hasičské zbrojnice, kde se dáme doprava směr Liberec – přijedeme k hlavní silnici – pojedeme vlevo směr Liberec a asi po 500 metrech odbočíme vpravo na Dětřichov přes který pojedeme až do Heřmanic, kde před místním obchůdkem odbočíme doprava na cyklotrasu č. 3039 po které pokračujeme směr Kunratice,  Vísku, Minkovice do Višňové kde před žst odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 3016 do Předlánců. Zde u místní restaurace pojedeme doleva směr Pertoltice. Až přijedeme do Pertoltic k hlavní silnici tu přejedeme a podél restaurace pokračujeme rovně do Horních Pertoltic až se napojíme na cyklotrasu č. 3006 po které se dáme doprava  a pojedeme přes Bulovku horní ves, U spálenky, Horní Řasnici až na křižovatku u větrné elektrárny, kde budeme pokračovat rovně po silnici do Nového Města. Zde přijedeme k benzinové stanici, kde odbočíme doleva na hlavní silnici po které dojedeme až na náměstí kde bude KONTROLA. Dále společně s trasou 50km až do cíle. 

Kočárková 1 (4km)

Od startu na náměstí po cyklotrase č. 3059 do Zámecké ulice, dojdeme až na křižovatku pod zemědělskou školu kde odbočíme vlevo po vlastním značení, kloem učiliště, základní školy v Bělíkově ulici až na křžovatku Bělíkovy a Fügnerovy ulice – odtud po vlastním značenív vpravo Fügnerovou ulicí až k přechodu pro chodce u autbusové zastávky U nemocnice – přejdeme tento přechod k zastávce, od ní dojdeme k nemocnici a od nemocnice se dáme vlevo Lužickou ulicí až ke křižovatce u gymnázia kde se dáme vpravo a po žluté TZ okolo skateparku a Stmou ulicí dojdeme až do cíle k Frýdlantské rozhledně.

Kočárková 2 (6km)

Od startu na náměstí po cyklotrase č. 3059 do Zámecké ulice, kde se napojíme na žlutou TZ, po které pokračujeme přes rozcestí u zámku, okolo tenisových kurtů až hlavní silnici směr Raspenava – odsud vlevo po vlastním značení k býv. Státnímu statku, kde bude KONTROLA. Dále stále po vlastním značení ke školnímu statku , kde půjdeme po zelené TZ až na křižovatku u zemědělské školy kde se dáme vpravo po vlastním značení, kloem učiliště, základní školy v Bělíkově ulici až na křžovatku Bělíkovy a Fügnerovy ulice – odtud po vlastním značenív vpravo Fügnerovou ulicí až k přechodu pro chodce u autbusové zastávky U nemocnice – přejdeme tento přechod k zastávce, od ní dojdeme k nemocnici a od nemocnice se dáme vlevo Lužickou ulicí až ke křižovatce u gymnázia kde se dáme vpravo a po žluté TZ okolo skateparku a Stmou ulicí dojdeme až do cíle k Frýdlantské rozhledně.